KIRŞEHİR HARİTA MÜHENDİSLİK

HER TÜRLÜ HARİTA UYGULAMASI

KONUM BELİRLEME

Parselin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü değerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

HALİ HAZIR HARİTA YAPIMI

Haritası yapılacak alan içinde kalan yeryüzü topoğrafyasının ve her türlü objenin kanun ve yönetmelikler hükmünde ölçülmesi ve kağıt üzerinde gösterilmesi işlemidir.

KAMULAŞTIRMA

Kamu yararının gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların Devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetine geçirilmesi işlemidir.

FENNİ MESULİYET(TUS)

Teknik Uygulama Sorumluluğu yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını parselasyon planı ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama sürgü ve kot krokilerinden oluşan işlemlerdir.

YAPI APLİKASYONU & VAZİYET PLANI

Parsel aplikasyon krokisine dayanılarak vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu belirler. Yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmesidir

YOLA TERK & YOLDAN İHDAS

Yola terk; taşınmazın bir kısmının parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve yüzölçümünün düşülmesi işlemi, Yoldan ihdas; kapanan yolların imar planındaki amacına uygun olarak işleme tabi tutulmasıdır.

TEVHİD (BİRLEŞTİRME)

Birbirine bitişik iki ya da daha fazla parselin, tek bir parsel altında birleştirilerek, tek bir tapuya bağlanması işlemidir.

İFRAZ(AYIRMA)

İmar Yasasının 15 ve 16'ncı maddeleri uyarınca parsellerin iki ya da daha fazla parçalara ayrılması işlemidir.

 KALİTE  & MÜHENDİSLİK & MEMNUNİYET  & GÜVEN  & HIZ & HİZMET