Planlı Alanlarda ifraz şartları 

Koruma amaçlı imar planlarında parselasyon planı yapılması mümkün olmayan durumlar hariç olmak üzere, imar adasında parselasyon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhit yapılamaz.

İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel oluşturulamaz. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Kanunun 18 inci maddesinin uygulanamadığı hallerde yola cephesi bulunan parsellerden herhangi biri ile tevhit edilmesi mecburidir. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce; mevcut planlarla oluşmuş, bitişik boş parseli bulunmayan, fiili teşekkül sebebiyle yola cephesi sağlanamayan parsellere; komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir.

Parsel Genişlikleri Örnek 4 Katlı yapılar için Parsellerde

Bitişik(Blok) Nizamda : 6 metreden az olamaz.

Ayrık Nizamda :12 metreden az olamaz.

Parsel Derinlikleri  Örnek 4 Katlı Yapılar için Parsellerde

Ön Bahçesiz Nizamda 13 metreden az olamaz.

Ön Bahçeli Nizamda 18 metreden az olamaz.

 

Planlı Alanlarda İfraz şartı için ilgili yönetmeliğe gitmek için  TIKLAYINIZ.

 

Plansız alanlarda ifraz şartları

 İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklarda cephesi olan parseller ifraz edilemez. İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz.

İfraz  işleminde maksimum 5 adet parsel oluşturulabilir. İfraz edilen yer bir daha ifraz edilemez.

Parsel büyüklükleri ve bina cepheleri

 İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin genişlikleri (20) m.den, parsel derinlikleri (30) m.den az olamaz.

Bina cephesi konutlarda ve iş yerlerinde minimum (6.00) m. olup blok uygulamalarında (40.00) m.yi aşamaz.

Konut dışı kentsel çalışma alanlarındaki uygulamaların plan kararıyla yapılması zorunludur.

 

 

Plansız Alanlarda İfraz şartı için ilgili yönetmeliğe gitmek için TIKLAYINIZ.

 

 Saygılarımızla 

Hrt. Müh. Onur TAŞDEMİR